"Het is een uitdaging om de mens het beste uit zichzelf te laten halen"

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemeen

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten bij het gebruik van persoonsgegevens;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties die de persoonsgegevens gebruiken;
 • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon, en die persoon identificeerbaar is. De wet stelt eisen aan de manier waarop toestemming wordt gegeven en verkregen: “Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt”.

In de dienstverlening door P3Cals bedrijfsmaatschappelijk werk, coaching, counceling, consulting en vertrouwenspersoon worden persoonsgegevens gebruikt. Deze persoonsgegevens worden aan de cliënt gevraagd bij het intake/kennismakingsgesprek. Daarbij wordt tevens een machtiging gevraagd voor het uitwisselen van gegevens met bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de bevoegde P&O-medewerker. Door ondertekening van de machtiging stemt de cliënt in met het gebruik van de persoonsgegevens. 

 Nadere toelichting:

Belangrijke punten waaraan de toestemming tot gebruik persoonsgegevens moet voldoen, zijn:

 • er is een duidelijk actieve handeling, zoals een schriftelijke of mondeling verklaring. Niet rechtsgeldig zijn bijvoorbeeld: Voor ingevulde checkboxes, akkoord gaan door gebruik, etc.
 • De betrokken persoon moet altijd zelf de toestemming geven; 
 • de toestemming moet in vrijheid zijn gegeven;
 • de toestemming moet gegeven zijn voor een specifieke verwerking. In de informatie moet duidelijk zijn aangegeven met welk doel de gegevens worden verwerkt; 
 • de persoon die instemt moet daadwerkelijk geïnformeerd zijn over het gebruik van zijn persoonsgegevens;
 • tot slot moet de toestemming ondubbelzinnig zijn. Er mag geen twijfel bestaan over de vraag of de toestemming bewust is gegeven.

AVG en dienstverlening P3C.
Zoals al aangegeven onder Algemeen gebruikt P3C in de dienstverlening ook persoonsgegevens. P3C verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw persoonlijke emailadres of uw emailadres bij de werkgever;
 • Uw werkgever en/of contactpersoon bij de werkgever;
 • Het telefoonnummer van de contactpersoon bij de werkgever;
 • Uw functie bij uw werkgever;
 • Uw bedrijfsarts;
 • Uw arbeidsgeschiktheid/arbeidsongeschiktheid;
 • Uw opleidingsniveau.


Voorbeeld toestemming:

“Ondergetekende, …. geeft hierbij toestemming aan Elly Pingen, P3C, voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening als bedrijfsmaatschappelijk werker, coaching, counseling, consulting en vertrouwenspersoon.”

Waarom P3C uw gegevens nodig heeft?
P3C verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de dienstverlening, zoals overeengekomen in de met uw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht. De persoonlijke contactgegevens zijn nodig om met u in contact te komen. P3C verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk.

Hoe lang P3C uw persoonsgegevens bewaart?
P3C bewaart uw persoonsgegevens in een persoonlijk dossier. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van de administratieve bewaarplicht zullen uw gegevens bewaard worden tot 7 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Delen met anderen van uw persoonsgegevens.
P3C verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden genoemd in de machtiging. Of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. P3C zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De procedure ten aanzien van vergetelheid is opgenomen in de AVG.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als P3C de regels omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens niet naleeft. Voor de wijze waarop u de klacht moet indienen verwijst P3C naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van uw persoonsgegevens.
P3C neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. De nodige passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Inbreuk op bescherming persoonsgegevens.
P3C behandelt een inbreuk op de bescherming van de persoonsgegevens in overeenstemming met de rapporteringsprocedure in de AVG. Een vermoeden van inbreuk op persoonsbescherming zal nader worden onderzocht. Als sprake is van een inbreuk op persoonsbescherming, zal dit binnen 72 uur gemeld worden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De betrokken personen zullen hierover worden geïnformeerd.

P3C is als volgt te bereiken:

Top